လိုအပ္ျခင္း .....



ပည့္စံုမွဳႏွင့္ အစျပဳ
ဘဝတစ္ခုမျဖစ္ခဲ့ပါ။
လိုတရျခင္း အစပြား
ဘဝမ်ားလဲ မျဖစ္ခဲ့ပါ။
ဒါေပမယ့္ ..........
ကၽြန္ေတာ့္အတြက္
ေမတၱာတရားရဲ႕ အရိပ္မွာ
တေမွးေလာက္ အိပ္စက္ခြင့္ရလွ်င္ပဲ
ေက်နပ္ေနႏိုင္ပါရဲ႕။


ကို

Labels:

Posted on 10:17 PM by ပိုင္ၿဖိဳးကို | 1 Comments