သခင္

သခင္
သခင့္ထံပါးခစားရင္းလဲ
အကၽြန္ေပ်ာ္ရႊင္ခဲ့ပါတယ္ .....

သခင္
သခင့္ဖဝါးထက္ နိမ့္ပါးရင္းလဲ
အကၽြန္ဂုဏ္ယူခဲ့ပါတယ္ .....

သခင္
သခင့္မိန္႔စကား တခြန္းၾကားလဲ
အကၽြန္မ်က္ကန္းခဲ့ပါတယ္ .....

သခင္
သခင္ေစစား မွန္နဲ႔မွားဟု
အကၽြန္ေဝဝါးခဲ့ပါတယ္ .....

အကၽြန႔္ ဘဝ
သခင့္လက္တြင္း ကၽြန္အပ္ႏွင္း
အကၽြန္မွတ္ထားခံယူဆဲပါ သခင္ ..........။

Labels:

Posted on 6:37 PM by ပိုင္ၿဖိဳးကို | 5 Comments