ခံယူၿခင္း ......

ၿငိမ္သက္ေနတဲ့
ကန္ေရၿပင္မွာ
ရွပ္ေၿပးသြားတဲ့ ခဲတစ္လံုး .....

ရုန္းထခဲ့တဲ့
လွိဳင္းၾကပ္ခြပ္ကို
ဟားေနတာက သဘာဝတရား .....

အၿပစ္မရွိတဲ့ ခဲ့လံုးေလးနဲ႔၊
ၿဖဴစင္တဲ့ လွိဳင္းၾကပ္ခြပ္ေလးအတြက္၊
မွားယြင္းစြာတည္ရွိခဲ့တဲ့ ကန္ေရၿပင္ေလးက .................

Labels:

Posted on 12:41 PM by ပိုင္ၿဖိဳးကို | 0 Comments